Disclaimer

Aansprakelijkheid
Nick Ellis kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade die voortvloeit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site.

Copyright
Op alle op deze site aanwezige gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en programmatuur berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om deze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nick Ellis te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.